Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Deze site wordt beheerd door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland is een Stichting en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41181369. Ondanks de uiterste zorg die de auteurs en opstellers aan de samenstelling en inhoud hebben besteed, kan de gepubliceerde informatie op de website en/of in de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of in de overige emailberichten (inclusief de bijlagen) onvolledig of onjuist van aard zijn. Aan de inhoud van de website en/of van de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of van overige emailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend. Alzheimer Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onvolledige of incorrecte inhoud van de website en/of uit de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of uit overige emailberichten (inclusief de bijlagen). 

Ook in het geval van directe of indirecte schade voortvloeiend uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de elektronische nieuwbrief (inclusief de bijlagen) en/of de overige emailberichten (inclusief de bijlagen) te kunnen raadplegen aanvaardt Alzheimer Nederland op geen enkele wijze aansprakelijkheid. 

Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die ontstaat op het moment dat de ontvanger de inhoud van de website en/of de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of de overige emailberichten (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert voor diens eigen, contacten, relaties, patiënten en/of cliënten. 

Ook wordt aansprakelijkheid van Alzheimer Nederland uitgesloten ten gevolge van directe of indirecte schade die ontstaat doordat de ontvanger informatie van de website en/of van de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of van overige emailberichten (inclusief de bijlagen) aan derden verstrekt bijvoorbeeld aan diens familie, patiënten of cliënten. Alzheimer Nederland is uiterst selectief ten aanzien van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Voor zover op deze website en/of in de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of in de overige emailberichten (inclusief de bijlagen) naar derden wordt gelinkt is Alzheimer Nederland niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door die derden op hun websites of in hun overige elektronische of schriftelijke berichten en/of het gebrekkig functioneren van die websites en/of voor de gebrekkige kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites worden aangeboden. In het bijzonder is Alzheimer Nederland niet aansprakelijk voor een privacybescherming van gebrekkige aard op die websites. De privacybescherming is gebrekkig indien het niet voldoet aan dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. Hoewel Alzheimer Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alzheimer Nederland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. 

Alzheimer Nederland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site. 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alzheimer Nederland. Dit geldt ook voor het gebruik van het logo van Alzheimer Nederland of van het programma “Samendementievriendelijk.nl”. Uw verzoek voor toestemming dient u te richten aan de servicedesk van het programma ([email protected]). Deze site is niet voor commercieel gebruik. 

Het vorige punt geldt uitsluitend dan niet indien uitdrukkelijk vermeld staat dat een bepaalde aangeboden informatie vrij mag worden verspreid. De vermelding bepaalt dan ook of dat met bronvermelding moet of dat vrije Creative Commons van toepassing is. Deze site geeft geen medisch advies. Ook uit de inhoud van de emailberichten (inclusief de bijlagen) vloeit geen medisch advies voort. Indien u of een familielid/bekende gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan te allen tijde contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist. De informatie op deze site en/of uit de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of uit overige emailberichten (inclusief de bijlagen) is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt of die door een zorgverlener aan de cliënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt. 

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. 

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is u niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming te gebruiken of te verspreiden. Alzheimer Nederland doet diens uiterste best voor de informatieveiligheid maar garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. 

Hoewel Alzheimer Nederland uiterste zorg betracht aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, kan dat niet te alle tijde worden gegarandeerd. 

De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Alzheimer Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.